[pc-pvt-content allow=”3,6″ warning=”0″]

Slagen voor je diploma Middle Management

Om in bezit te komen van je diploma gelden de volgende voorwaarden:

 • Voor iedere module schrijf je een Business Plan, dat geheel gericht is op jouw persoonlijke werksituatie. Het Business Plan kan een uitstekende bijdrage leveren aan de organisatie waar je werkt. Je wordt hierbij individueel door trainers begeleid.
 • Het Business Plan dient op de laatste lesavond gereed te zijn i.v.m. je presentatie. Je neemt het Business Plan in 2-voud “in paper” mee. Tips en opmerkingen tijdens de presentatie kun je nog verwerken in je Business Plan. Uiterlijk 1 week na deze laatste bijeenkomst dient het Business Plan definitief ingeleverd te worden op email adres info@exact-trainingcentre.nl
 • De kandidaat dient voor iedere module (6 in totaal) een resultaat van >5,5 te hebben behaald. Het totale cijfer van het Business Plan krijgt een waarde van 70 %. Voorts gelden de volgende bepalingen die het totale cijfer completeren:
 1. Per module mag je maximaal 1 bijeenkomst absent zijn (dit is een voorwaarde, m.u.v. ziekte of overmacht, te beoordelen door de docent)
 2. Betrokkenheid tijdens de lesavonden (waarde 5 %)
 3. Inbreng tijdens de lesavonden (waarde 5 %)
 4. Deelname aan simulaties/rollenspelen (waarde 10 %)
 5. Houden van presentaties (waarde 10 %)
Rekenvoorbeeld:    
     
Resultaat Business Plan module 1 cijfer 7,5
Resultaat Business Plan module 2 cijfer 6
Resultaat Business Plan module 3 cijfer 5,5
Resultaat Business Plan module 4 cijfer 8
     
TOTAAL CIJFER (totaal 27 punten : 4) cijfer 6,75
     
     
WEGING 70 % van cijfer 6,75 cijfer 4,73
Aanwezigheid: voldoende    
Betrokkenheid: cijfer 7 weging 5 % cijfer 0,35
Inbreng: cijfer 6 weging 5 % cijfer 0,3
Deelname simulatie/rollenspel: cijfer 7 weging 10 % cijfer 0,7
Presentaties: cijfer 8 weging 10 % cijfer 0,8
     
TOTAAL CIJFER cijfer 6,88

Uiterlijk 3 weken na inlevering van het Business Plan, ontvangen de kandidaten bericht met beoordeling en uitvoerige feedback. Inzage van de examenbeoordeling is op schriftelijk verzoek mogelijk.

Business Plan te laat ingeleverd:

Indien het Business Plan te laat wordt ingeleverd, zonder reden vooraf, dan behaal je een onvoldoende voor die module. De module waarvoor een onvoldoende behaald werd, zal dus in z’n geheel moeten worden ‘overgedaan’. Hieraan zijn extra kosten verbonden.

Geldige redenen als oorzaak van een te late inlevering zijn onder meer: ziekte, rouw en trouw etc. In andere gevallen e.e.a. naar oordeel van de examencommissie.

Een onvoldoende voor je Business Plan:

Behaal je een onvoldoende voor de module, dan krijg je een herkansing. 3 Weken na de beoordeling kun je het Business Plan opnieuw inleveren. De beoordeling van de herkansing ontvang je uiterlijk 3 weken na inlevering. Het onvoldoende cijfer van de 1e inlevering en de voldoende van de herkansing bepalen je gemiddelde cijfer. Daartoe geldt dat de waarde van de eerste inlevering voor 25 % en die van de herkansing voor 75 % mee telt. Er zijn geen extra kosten hieraan verbonden. Mocht je opnieuw een onvoldoende halen, dan dien je de module in z’n geheel ‘over te doen’. Daaraan zijn wel extra kosten verbonden.

EINDGESPREK 

Na afloop van het tweede jaar en na de 6e module kan er ter afronding van de studie een formeel eindgesprek plaatsvinden, dat door een externe deskundige in bijzijn van de docent met de cursist gehouden wordt. Dit gesprek gaat over de koppeling van de studie met de praktijk. De cursisten geven tijdens dit gesprek blijk van hun kennis die ze in de praktijk al toepassen. Als leidraad hanteert de externe beoordelaar de reflectieverslagen.

Vooraf aan het eindgesprek maak je een Visieverslag)* waarin de cursist zijn/haar toekomstbeeld geeft over de afdeling/organisatie.

Voor dit eindgesprek wordt een cijfer gegeven door de externe beoordelaar. Het cijfer wordt apart vermeld op de cijferlijst maar heeft geen invloed op de behaalde resultaten van de 6 modules. Wel geeft het de cursist de mogelijkheid hierop extra te scoren en blijk te geven van zijn/haar kennis, die de afgelopen 2 jaar zijn eigen gemaakt. Het eindgesprek is dus niet verplicht.

)* Visieverslag

In het visieverslag geef je antwoord op de volgende vragen:

– Wat kan er anders op je afdeling of in de organisatie?

– Hoe zou je deze verandering aanpakken?

– Hoe zie je de toekomst van jouw afdeling of organisatie?

– Welke kwaliteiten moet de afdeling of organisatie in de toekomst ontwikkelen?

– Wat kan jouw rol zijn om deze kwaliteiten te ontwikkelen?

– Welk advies geef je je organisatie nu je deze opleiding hebt afgerond?

Indien het Visieverslag voor de organisatie een waardevolle bijdrage kan leveren, is het mogelijk dat de cursist na de opleiding nog door de docent van Exact Training Centre tegen vergoeding ondersteund wordt bij de uitwerking en implementatie van het Visieverslag.

Kerntheorie:

In je Business Plan dient 40 % van onderstaande onderwerpen verwerkt te zijn:

Module Leiderschap

 • Leiderschap
 • Model van situationeel Leiderschap (Hersey en Blanchard)
 • De 8 eigenschappen van effectief leiderschap (Covey)
 • Eigen stijl van leidinggeven
 • Non-hiërarchisch aansturen
 • Hoe benader je mensen, hoe ga je met mensen om
 • Teamrollen (Belbin)
 • Ontwikkelingsfasen van een team
 • Teamcoaching
 • Zes denkhoeden van Edward de Bono
 • Besluitvorming
 • Effectief vergaderen
 • Conflicthantering, –fasen en –stijlen
 • Onderhandelen

Module Processen, plannen en organiseren

 • Managementcyclus
 • Procesmodellen
 • Procesbeheersing
 • Organisatiestructuren
 • Arbeidsverdeling
 • Soorten planningen
 • INK-model
 • Budgettering
 • Time-management

Module Organisatiepsychologie

 • Zelforganiserende teams
 • Employability
 • Diversiteit
 • Leeftijdsbewust personeelsbeleid
 • Medewerkers motiveren en sturen
 • Werving en selectie
 • Wij en zij groep differentiatie
 • Psycho Sociale Arbeidsrisico’s
 • Stress en conflicten
 • Doelmatigheid in samenwerking (procesverliezen)

Module Verandermanagement

 • Waarom veranderen zo gecompliceerd is (Weick, Zuijderhoudt, Greiner, Rittel en Webber)
 • Kleurenmodel De Caluwé
 • Veranderingsstrategieën Bennis, Benne en Chin
 • Veranderingsactiviteiten: de interventies
 • Veranderingsfasen, o.a. Lewin, Kanter e.a.
 • Methoden om met weerstand om te gaan
 • Implementatiemethoden

Module Commerciële en financiële aspecten

 • Strategisch profiel (Marktdefinitie, visie, missie, organisatiedoelstellingen, klantwaarde propositie en ondernemingstrategie)
 • Concurrentiestrategieën en groeistrategieën.
 • Onderzoeksproces
 • SWOT-analyse
 • DESTEP, Vijfkrachtenmodel
 • Bedrijfskolom en bedrijfstakstrategieën
 • Markt en marktvraag
 • Interne analyse: Balanced scorecard, INK-model, value chain, BCG en MABA-analyse
 • Confrontatiematrix
 • Segmentatie en positionering
 • Productniveau’s (Kotler)
 • Productontwikkelingsproces
 • ServQualmodel
 • Ontwerp distributiestructuur
 • Elasticiteiten (prijs-, kruislingse- en inkomenselasticiteit)
 • Marktvormen
 • FCB-matrix
 • Kostenstructuur
 • Kostencalculaties
 • Kostprijsberekening
 • Break-Even-Point
 • Strategische Planning
 • Absorption costing versus direct costing
 • Knelpuntcalculaties

Module Projectmanagement

 • Organisatie van projectmanagement
 • Oplossen van problemen
 • Opstellen van een kosten-batenanalyse
 • SWOT-analyse
 • SMARTO doelen stellen
 • Faseren van projecten
 • Opstellen van projectplanningen
 • Projectbeheersing via GOKIT (Geld, Organisatie, Kwaliteit, Informatie en Tijd)
 • Krachtenveldanalyse/strategiekaart
 • Risicoanalyse

[/pc-pvt-content]